Armex Trade Ltd. Bulgaria, exclusive representative of manufacturers of Refractories, Sodium silicate, Welding fluxes, Graphite electrodes for electric-arc furnaces & blocks blocks for blast furnaces, Graphite powder, Kaolin, Corrundum, silicon carbide, mullites, bauxites, calcium-aluminate cements, Steel, Ferroalloys, etc ARMEX TRADE LTD. - BULGARIA
АРМЕКС ТРЕЙД ЕООД - София


Армекс Трейд ЕООД е изключителен представител на заводи, произвеждащи следната продукция:

 • Огнеупори:
  • Магнезитни, магнезито въглеродни.
  • Хроммагнезити.
  • Мертели и набивни маси.
  • Шамотни със съдържание на Al2O3: 38 - 40 %.
  • Шамотно графитови пробки.
  • Високоалумоокисни със съдържание на Al2O3: 45 - 85 %.
  • Набивна маса на база силициев карбид, силициево карбидни огнеупори.
  • Киселинно устойчиви тухли и плочки, киселинно устойчиво брашно.
  • Динасови огнеупори за стъкларски пещи, коксови батерии и други.
  • Корундови огнеупори.

 • Натриево водно стъкло: суха маса и течно. Модули от 2.0 до 3.2.

 • Заваръчни флюси: АН 348 А и други по ГОСТ.

 • Изделия от графит:
  • Графитови електроди за електро-дъгови пещи. Диаметри от 100 мм до 750 мм.
  • Графитови и въглеродни блокове за доменни пещи, производство на алуминий и магнезий.
  • Изделия от графит.
  • Електродна маса за производство на феросплави и алуминий и магнезий.
  • Естествен (сребрист), изкуствен (черен) графит на прах.

 • Каолини, огнеупорни и керамични глини, печен шамот на зърна.

 • Корунд, силициев карбид, мулити, боксити, калциево-алуминатни цименти и други.

 • Стомани: ниско, средно, високо легирани и инструментални, частично тръби.

 • Феросплави: FeSi65 и FeSi75.

 • Стоманени и чугунени дробинки.

За контакти:

Ангел Станев  -  Управител

"АРМЕКС ТРЕЙД" ЕООД

ул. "Ю.Гагарин" 20, бл.154 А / 68, 1113 София
тел.: (02) 8730038, 8732964, 8708395,  факс: (02) 8730323
e-mail: office@armextrade.com"Armex Trade" Ltd. is an exclusive representative of plants-manufacturers of the following products:

 • Refractories:
  • Magnesia, magnesia-carbon.
  • Chrome-magnesia.
  • Mortars, ramming masses.
  • Chamotte refractories with content of Al2O3: 38 - 40 %.
  • Chamotte-graphite stoppers.
  • High alumina refractories with content of Al2O3: 45 - 85 %.
  • Ramming masses on the basis of silicon carbide, silicon-carbide refractories.
  • Acid-resistant refractories and plates, acid-resistant powder.
  • Silica refractories for glass and glazes industries, coke furnaces, etc.
  • Corrundum refractories.

 • Sodium silicate - dry mass and liquid. Modules 2.0 - 3.2.

 • Welding fluxes: AN348A and other according to GOST.

 • Graphite items:
  • Graphite electrodes for electric-arc furnaces. Diameters 100 - 750 mm.
  • Graphite and carbon blocks for blast furnaces, production of alumina and magnesia.
  • Items from graphite.
  • Electrode paste for production of ferroalloys, alumina and magnesia.
  • Natural (silver) and artificial (black) graphite powder.

 • Kaolins, refractory and ceramic clays, burnt chamotte granules.

 • Corrundum, silicon carbide, mullites, bauxites, calcium-aluminate cements, etc.

 • Steel: low, medium and highly alloyed; instrumental, pipes - partly.

 • Ferroalloys: FeSi65, FeSi75.

 • Steel and cast iron granules.

Contact:

Angel Stanev  -  President

"ARMEX TRADE" LTD.

20, Gagarin Str., bl. 154 A / 68, 1113 Sofia, BULGARIA
tel.: (++359 2) 8730038, 8732964, 8708395,  fax: (++359 2) 8730323
e-mail: office@armextrade.com