При определянето на (макро)твърдостта се отчита сумарното съпротивление на всички формиращи структурата фази и структурни съставни. Например, при една ферито-перлитна стомана се измерва едновременно твърдостта на ферита и на перлита. На фигурата, с цветен кръг условно е показан отпечатък от сфера (метод на Бринел), обхващащ както ферита - светлите зони, така и перлита - тъмните зони.

При микротвърдостта се отчита само съпротивлението на съответната фаза, например на ферита - квадратчето-отпечатък от пирамида (твърдост по Викерс).