Предимно учебна литература по материалознание (подреждането е по годината на издаване):
 1. Кемилев, Н. и Н.Тончев, Материалознание и технология на материалите - Метални материали, С., Виртуален център, 2006.
 2. Желев, А.Н., Материалознание - техника и технология, том II, Технологични процеси и обработваемост,
  С., Булвест 2000, 2002.
 3. Анчев, В.Х. и др., Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание, С., Кинг, 2001.
 4. Пенчев, Т. и Сп.Хубенов, Ръководство за упражнения по материалознание, ТУ-София, 2000.
 5. Желев, А.Н., Материалознание - техника и технология, том I, Получаване на машиностроителните материали,
  ТУ-София, 1999.
 6. Бучков, Д.Т. и М.Й.Кънев, Материалознание, С., Техника, 1998.
 7. Лахтин, Ю.М. и В.П.Леонтьева, Материаловедение, М., Машиностроение, 1990.
 8. Гогачев, И.И. и др., Ръководство за лабораторни упражнения по металознание и термична обработка на металите,
  С., Техника, 1989.
 9. Балевски, А.Т., Металознание, С., Техника, 1988.
 10. Лахтин, Ю.М., Основы металловедения, М., Металлургия, 1988.
 11. Тодоров, Р., и др., Металознание и термична обработка, ВМЕИ-Габрово, 1988.
 12. Пенева, Е., Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание и механични технологии, ВТУ-Русе, 1985.
 13. Гуляев, А.П., Металловедение, М., Металлургия, 1977.
 14. Сидорин, И.И. и др., Основы материаловедения, М., Машиностроение, 1976.
 15. Балевски, А.Т., Металознание, С., Техника, 1975.
 16. Flemings, M.C., Solidification processing, McGraw-Hill Book Co., New York, 1974.
 17. Богачев, И.Н., А.А.Вайнштейн и С.Д.Волков, Введение в статистическое металловедение, М., Металлургиздат, 1972.
 18. Лейкин, А.Е., Б.И.Родин, Материаловедение, М., Высшая школа, 1971.
 19. Кузьмин, Б.А., А.И.Самохоцкий и Т.Н.Кузнецова, Металлургия, металловедение и конструкционные материалы,
  М., Высшая школа, 1971.
 20. Clark, D.S. and W.R.Varney, Physical Metallurgy for Engineers, D.Van Nostrand Co., Inc., Princeton, 1965.
 21. Chalmers, B., Principles of Solidification, John Wiley & Sond, Inc., New York, 1964.
 22. Winegard, W.C., An Introduction to the Solidification of Metals, The Institute of Metals, London, 1964.
 23. Лахтин, Ю.М., Металловедение и термическая обработка, М., Металлургия, 1964.
 24. Штейнберг, С.С., Металловедение, Свердловск, ГТИЛЧЦМ, 1961.
 25. Мальцев, М., Т.Барсукова и Ф.Борин, Металлография цветных металлов и сплавов, М., Металлургиздат, 1960.

  (абсолютни реликви!)

 26. Гуляев, А.П., Металознание (превод на български), С., Земиздат, 1956.
 27. Балевски, А.Т., Металознание и технология на металите, С., Наука и изкуство, 1955.
 28. Уманский, Я.С. и др., Физические основы металловедения, М., Металлургиздат, 1955.
 29. Самохоцкий, А.И. и М.Н.Кунявский, Металловедение, М., Машгиз, 1954.
 30. Калев Л.Ц., Практическа металография, С., Наука и изкуство, 1951.
 31. Гуляев, А.П., Металловедение, М., ГИОП, 1951.
Значителна част от изброените книги са от библиотеката на Проф.Г.Ангелов (1930-1993), завещана на Лабораторията по леене на металите, ТУ-София.