11th Workshop "Nanoscience & Nanotechnology 2009"
October 1-3, 2009, Medical University of Varna - Faculty of Dental Medicine, Bulgaria
Author of this report is Assoc. Prof. Dr Dikova


11 РАБОТНА СРЕЩА "НАНОНАУКА И НАНОТЕХНОЛОГИИ 2009"

От 1 до 3 октомври във Факултета по Дентална медицина на Медицински университет Варна се проведе единадесетата национална работна среща "Нанонаука и нанотехнологии 2009" с международно участие. Тя бе посветена на 140 г. от основаването на Българска академия на науките и протече под патронажа на председателя на БАН - акад.Никола Съботинов и кмета на гр.Варна - Кирил Йорданов. Организатори на събитието бяха Националния координационен съвет по нанотехнологии (НКСНТ) при БАН, София и висшите учебни заведения от Варна - Медицински университет "проф. д-р П.Стоянов", Технически университет и Висшето военно-морско училище "Н.Й.Вапцаров".

Работни срещи от този род се провеждат всяка година от създаването на НКСНТ през 1999 г. до сега. На тях учени от различни области, работещи по разработване и приложение на нано-материали и нанотехнологии, обменят своите достижения, информация и опит. В цялата 10-годишна история на НКСНТ единадесетата работна среща е първият форум, който се провежда извън столицата.

Основна тема на работната среща бяха нанотехнологиите и съвременното материалознание - приоритетно направление в науката в световен мащаб. Присъстваха около 100 участници от България, Русия, Турция, Дания и Италия. Последните научни постижения бяха представени в над 90 доклада, разпределени в шест секции: теория, моделиране и симулации; кластери, наночастици, композити; тънки филми, суперслоеве, квантови точки и нанонишки; нанофази в обемни материали и нанокомпозити; концепции за биоприложения и приложения в медицината; микро-, нано-инженеринг и нанометрология.

CastingArea - Main page