Кратко съдържание на дисертационния труд


Глава I. Метални форми за леене на алуминиеви сплави и методи за уякчаване на техните работни повърхности

В главата е направен преглед и анализ на изследванията, в които се отразяват причините за разрушаване на работните повърхности на метални форми за леене на цветни сплави и методите за тяхното уякчаване. Разгледани са условията на работа, материалите за изработване на инструментите и промените, които настъпват в тяхната структура и свойства по време на експлоатация. Особено внимание е отделено на термичната умора, като основен процес водещ до разрушаване на формообразуващите детайли. Проучени са различни методи за повишаване на работния ресурс на прес-формите, които включват използване на нови материали и повърхностни обработки. Наблегнато е на предимствата при повърхностни обработки с използване на концентрирани енергийни потоци. Отразени са основните параметри при въздействие с лазер и промените, които настъпват в структурата и свойствата на повърхностния слой на стомани.

На базата на обзорният преглед и анализ са направени следните изводи:

  • Технологичните параметри на процеса на леене оказват значително влияние върху експлоатационната трайност на инструмента. Определяща роля играе температурният цикъл, включващ нагряване и охлаждане;
  • Различните механизми на разрушаване на работната повърхност на металните форми за леене са взаимнозависими и взаимносвързани. Основната причина за тяхното разрушаване е термичната умора;
  • Въпреки обединяването на различни подходи при изучаване същността на процеса термична умора, до настоящия момент не е представен единен цялостен механизъм за разрушаването, което настъпва при термична умора на материала;
  • Преобладаващо мнение е, че различните видове слоеве, получени чрез ХТО или други прогресивни методи, може да способстват за повишаване износоустойчивостта на сърцата и вложките на прес-формите, но понижават тяхната устойчивост на термична умора, като повишават склонността им към възникване, а в някои случаи и на развитие на пукнатините;
  • Видът повърхностна обработка трябва да се подбира преди всичко от вида на износването, материала на инструмента и течния метал;
  • При повърхностната обработка чрез въздействие с КЕП липсват много от ограниченията на методите на повърхностна обработка при равновесни състояния;
  • Лазерната термична обработка притежава редица предимства: висока скорост и ефективност на процеса, голямо разнообразие от технологични режими и обработвани материали, възможност за автоматизация, икономия на материали и енергия;
  • Съществува все още ограничено познание и недостатъчна информация за принципите и практиката на лазерното уякчаване;
  • Частично са отразени промените в якостните свойства и микроструктурата на лазерно-уякчени слоеве на инструментални стомани за метални форми за леене при различни режими и технологии на лазерна термична обработка;
  • Недостатъчни са сведенията относно влиянието на експло-атационните параметри върху зоната на лазерно въздействие и връзката с евентуалните промени в работния ресурс на инструментите за леене.

« « « предходна страница             следваща страница » » »