Telemat-Trade Ltd. - Bulgaria, Foundry materials and equipment - consultancy, representation, distribution, www.telemat.bg TELEMAT-TRADE LTD. - BULGARIA
ТЕЛЕМАТ-ТРЕЙД ООД - София


Фирма Телемат е частно предприятие, основано 1991 година, собственост на инж. Милко Миланов. Компанията развива непрекъснато дейността си в следните няколко направления: официално представителство на чудестранни производители на леярско оборудване, дистрибуция на леярски материали от чуждестранни производители, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали и консултантска дейност. Фирма Телемат е сертифицирана по EN ISO 9001 : 2008.

За контакти:

инж. Милко Миланов  -  Управител

ТЕЛЕМАТ-ТРЕЙД ООД

ул. Цар Борис 142, с. Кривина, София
тел.: (02) 999 7200,  факс: (02) 999 7417
e-mail:   telemat@abv.bg
website: www.telemat.bgTelemat Company is a private enterprise founded in 1991, owned by Eng. Milko Milanov. The Company continuously develop its activities in the following areas: consultancy services, representation of world renowned manufacturers of foundry equipment, distribution of foundry materials from foreign producers, sale of castings and spares, own production of mould and core materials. Telemat is certified according to EN ISO 9001 : 2008.

Contact:

Eng. Milko Milanov  -  President

TELEMAT-TRADE LTD.

142, Tsar Boris Str., Sofia-Krivina, BULGARIA
tel.: (++359 2) 999 7200,  fax: (++359 2) 999 7417.
e-mail:   telemat@abv.bg
website: www.telemat.bg