Приноси на дисертацията


А. Научни и научно-приложни:

 1. Установен е механизъм за формиране на микроструктурата при охлаждане в зоната на стопяване за стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС след въздействие с лазер, който включва кристализация и превръщания по схемата:
  стопилка (d-ферит + стопилка) (d-ферит + аустенит) (d-ферит + мартензит + остатъчен аустенит);
  • Фиксирана е структурата в зоната на стопяване след охлаждане до стайна температура, състояща се от
   d-ферит в първичните оси на дендритите, мартензит и остатъчен аустенит в междуосията и карбиди при стомана 3Х2В8Ф, останали неразтворени в стопилката при нагряване;
 2. Документирана е структура след охлаждане от течно състояние при лазерно въздействие при стомана 5ХНМ, която има ярко изразен стълбчат строеж с блоков характер и се състои от мартензит и остатъчен аустенит;
 3. Получени са данни относно промяната на твърдостта на повърхността и в дълбочина при лазерно уякчаване. И при трите вида стомани твърдостта се повишава средно с около 220-450 HV5, като най-значително е нарастването й при стомана 5ХНМ - до 900 HV5;
 4. Потвърдена е възможността за хомогенизиране на структурата в зоната на стопяване на лазерно-уякчени слоеве за изследваните стомани;
 5. Установено е, че след термоциклиране микроструктурата в зоната на закаляване от течно състояние за стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС се диспергира а стомана 5ХНМ запазва стълбчатата си морфология;
 6. Идентифицирани са карбиди от типа М3С (за стомана 5ХНМ), Cr23C6 (за стомана 4Х5МФС) и М6С (за стомана 3Х2В8Ф), които ускоряват (М3С и Cr23C6) или забавят (М6С) интензивността на процесите при термоциклиране;
 7. Установено е, че в началния етап на термоциклиране твърдостта се понижава и почти се изравнява с тази на изходния материал за стомани 5ХНМ и 4Х5МФС - около 380 HV5, докато при стомана 3Х2В8Ф тя остава по-висока - около 520 HV5;
 8. Изследвана е кинетиката на развитие на пукнатините в лазерно-уякчени слоеве на стомани 5ХНМ и 3Х2В8Ф при термоциклиране;
  • След лазерно въздействие без стопяване се наблюдава ускорено разпространение на пукнатините, а при режими със стопяване кинетиката е различна и се обуславя от микроструктурата на повърхностния слой, формирана при термоциклиране;
  • В зоната на стопяване на стомана 5ХНМ развитието на пукнатините е ускорено поради блоковия характер на микроструктурата. При стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС растежът им се блокира от диспергирането на структурата;
  • Дълбочина на стопената зона от порядъка на 0,2 - 0,3 mm e ефективна бариера срещу развитие на пукнатините при термоциклиране;
Б. Приложни:

 1. Разработена е методика за подбор на технологични параметри на лазерно въздействие, които осигуряват необходимата минимална дълбочина от 0,2 mm на зоната на стопяване;
 2. Обособени са препоръчителни технологични режими, включващи: ефективна мощност на лазера N, диаметър на петното на лазерния лъч dл и скорост на движение V при лазерно въздействие за стомани 3Х2В8Ф и 4Х5МФС (табл.12) и са създадени работни номограми за подбора им;


« « « предходна страница             следваща страница » » »