Публикации по темата на изследването

  1. Ставрев Д., Дикова Ц., Съвременни тенденции при разработване и уякчаване на инструментални стомани за гореща пластична деформация и леене, Сборник научни трудове НК "20 Години катедра "МТМ", ТУ-Габрово, март, 2001, с.184-189;
  2. Ставрев Д., Дикова Ц., Щърбаков В., Шамонин Ю., Устойчивост на термична умора на инструментални стомани за гореща пластична деформация и леене, Годишник на ТУ-Варна, октомври, 2001, с.92-97;
  3. Ставрев Д., Дикова Ц., Устойчивост на термична умора на инструментални стомани за гореща пластична деформация и леене, уякчени посредством лазерна повърхностна обработка чрез стопяване, Сборник доклади МНК "Унитех 01", ТУ-Габрово, ноември, 2001, с.140-145;
  4. Stavrev D., Dikova Ts., Structure and properties of laser-hardened steels 3Х2В8Ф and 5ХНМ in thermal cycling, Proceedings of the First International Congress "MЕET/MARIND'2002", Vol III, Varna, 2002, p.145-150;
  5. Dikova Ts., Macro and microstructure of die steels 3Ch2W8F (H21) and 5ChNM (L6) after laser treatment and thermal cycling, Proceedings of the 3rd International Conference "RaDMI", September 2003, Serbia and Montenegro, p. 668-677;
  6. Дикова Ц., Промени в макро и микроструктурата на стомана 4Х5МФС (H11) след лазерно въздействие и термоциклиране, АМТЕХ'03, Машиностроителна техника и технологии, 2003, №2, с.60-65.


« « « предходна страница             следваща страница » » »