XI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ"

20 и 21 октомври 2005 г.
Дом на науката и техниката, гр. Ловеч


Организатори

Национално научно-техническо дружество по металолеене към НТС по машиностроене
Леярски съюз към Браншова камара по машиностроене
Група "Технология на металите акад. Ангел Балевски"
Институт по металолеене и леярска техника
Териториална организация на НТС гр. ЛовечОткриване на конференцията
водещ маг. инж. Дамян Дамянов - Главен секретар на НТС по машиностроене
кликни за уголемяване
Приветствие
Красимир Дачев - Група "Технология на металите акад. Ангел Балевски"
кликни за уголемяване
Приветствие
Минчо Казанджиев - Кмет на гр. Ловеч
кликни за уголемяване
Встъпително слово
инж. Илия Келешев - Председател на Българската браншова камара "Машиностроене"
кликни за уголемяване


Пленарни доклади

Развитие и индустриално приложение на метода за леене с противоналягане
акад. Янко Арсов, ст.н.с. I ст. дтн. Емил Момчилов - ИМ-БАН
кликни за уголемяване
Съвременни изисквания и специфични условия за производството на отливки със сложни конфигурации
д-р инж. Димитър Гълъбов - "Чугунолеене", Ихтиман, д-р инж. Анатолий Козарев - "Леярмаш", София
кликни за уголемяване
Свиване на отливките от желязо-въглеродни сплави и особености при подхранването им
маг. инж. Милко Миланов, ст.н.с. д-р Георги Хубенов - ИМЛТ
кликни за уголемяване


Постерна сесия


Представяне на докладите от доц. д-р Румен Петков, Председател на ННТД "Металолеене" към НТСМ     кликни за уголемяване

Влияние на мащабния фактор върху твърдостта на легирани с ниобий високохромови чугуни
ст.н.с. д-р инж. Росица Иванова, д-р инж. Христо Димитров, гл.ас. инж. Николай Атанасов, доц. д-р инж. Радко Радев


Условията на аустенизация - критичен фактор за структурната стабилност на остатъчния аустенит в изотермично обработените сферографитни чугуни
С. Васева, Ст. Пършоров, Л. Василева


Кинетични особености на бейнитната реакция при степенно термично обработване на сферографитен чугун
С. Васева, Л. Василева


Изследване склонността към пукнатинообразуване на високояка сплав от системата Al-Cu-Mn
ст.н.с. I ст. дтн. Емил Момчилов, ст.н.с. II ст. д-р Славейка Константинова, н.с. инж. Георги Бъчваров,
н.с. инж. Анна Манева, н.с. инж. Сергей Станев


Изследване влиянието на центробежното силово поле при получаване на изделия от алуминиево-керамични композити
ст.н.с. д-р Вълко Вълков, ст.н.с. д-р Иван Георгиев


Подходи и възможности за оптимизация на леярските технологии със средствата, предлагани в последната версия на софтуерния пакет MagmaSoft
н.с. д-р Георги Георгиев, н.с. д-р Венета Янакиева


Съвременни тенденции и възможности за компютърна симулация на леярските технологии, предлагани в програмния пакет MagmaSoft
н.с. д-р Георги Георгиев, н.с. д-р Венета Янакиева


Използване на индекса на качеството за оценка на ефекта от термичната обработка на отливки от сплав AlSi7Mg
ст.н.с. II ст. Росица Ковачева


Изследване микроструктурата на Cr-Mn-Mo аустенитна неръждаема стомана с 1.78% N след изотермично отгряване
н.с. д-р Румяна Лазарова, ст.н.с. д-р Ч. Андреев, ст.н.с. д-р М. Манчев, ст.н.с. д-р И. Панчовски


Изследване на ефекта от модифициране върху структурата и твърдостта на бронз тип CuAl9
доц. д-р Румен Петков, инж. Йордан Карадашки, гл.ас. Б. Лучева


Сравнително изследване на пластичните свойства на формовъчните смеси
доц. д-р Румен Петков, инж. Йордан Карадашки, гл.ас. Б. Лучева


Влияние на допълнителното легиране върху якостта на огъване на високохромови чугуни
инж. д-р Христо Димитров
Фирмени представяния

"РЕМЕКО" ООД
Свен Олсен: Алтернативен метод за производство на на вермикулярен чугун
кликни за уголемяване
HUTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH
Клаус Льохте: "Соld Вох" Процес - продукти на Huttenes-Albertus, предимства и ограничения при процеса
кликни за уголемяване
HUTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH
Петр Шановец: Екзотермични втулки на HA Kovochem - предимства при ползването им при захранващи системи при леенето на стомани
"НАМИКОН 2001" EOOD
ст.н.с. II ст. Александър Попов: Ултразвуково изпитване на отливки. Изисквания на европейските норми
кликни за уголемяване
CALDERYS
Алберто Молина: Огнеупори и техника на инсталация в индукционни пещи
кликни за уголемяване
ХОФМАН КОНСУЛТ - БЪЛГАРИЯ
Станислав Станилов: Поти, огнеупорни продукти и керамични филтри на водещи германски производители
кликни за уголемяване
MAGMASOFT - БЪЛГАРИЯ
н.с. д-р Георги Георгиев: MagmaSoft - Съвременен и мощен програмен пакет за симулация и оптимизация на леярските технологии
кликни за уголемяване


Изложба


"Елкем - Ремеко" ООД

"Институт по металолеене и леярска техника" ООД

"Билбобул" ООД

"Шандор" ООД

Палко - България" ООД
кликни за уголемяване кликни за уголемяване кликни за уголемяване
   


Бизнес Форум


Възможности на Иновационен фонд за пълно или частично финансиране на малки и средни предприятия със средства от национални и/или международни програми
Бойко Георгиев - главен експерт в дирекция "Технологично развитие и иновации" в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Възможности и процедури за финансиране на индустрията по програма "Рhare"
Силвана Любенова - Директор на дирекция "Европейска интеграция" на Министерството на икономиката и енергетиката

Консултантска помощ на фирмите при формулиране и осъществяване на стратегията за развитие на конкурентоспособността, включително с участие с проекти за финансиране от ЕС
проф. д-р Снежина Грозданова - "BVB Инженеринг" ООДСнимки от Конференцията

 Ловеч   2008   2002   2000     48-ми Международен конгрес по леярство, Варна, 1981 г.    Минали и предстоящи леярски форуми     Метало-Леярски истории
 CastingArea - главна страница