Съдържание

  1. Обща характеристика на дисертационния труд
  2. Глава I. Метални форми за леене на алуминиеви сплави и методи за уякчаване на техните работни повърхности
  3. Глава ІІ. Методика на експерименталните изследвания
  4. Глава III. Промени в сруктурата и свойствата на стомани 5ХНМ, 3Х2В8Ф и 4Х5МФС при повърхностна обработка с непрекъснат лазер
  5. Глава IV. Промени в сруктурата и свойствата на стомани 5ХНМ, 3Х2В8Ф и 4Х5МФС при термоциклиране
  6. Глава V. Разрушаване при термоциклиране на лазерно-уякчени слоеве - кинетика, механизми на образуване и развитие на пукнатините
  7. Глава VІ. Някои аспекти относно приложение на лазерната обработка на прес-форми за леене
  8. Приноси на дисертацията
  9. Публикации по темата на изследването
  10. Резюме
« « « начална страница на автореферата